احضار روح – 3
نشان کردن

درباره احضار روح – 3

داستانی وحشتناک درباره ی قتل و شیطانی ناشناخته که حتی با تجربه ترین کارآگاهان وقایع فرا طبیعی، اد و لورین وارن، را نیز شوکه کرد.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران احضار روح – 3

دست اندرکاران احضار روح – 3

دیدگاه‌های احضار روح – 3