درباره اومبرتو دی

مردی مسن و سگش برای گذران زندگی با حقوق بازنشستگی در رم دچار مشکل هستند.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران اومبرتو دی

دست اندرکاران اومبرتو دی

دیدگاه‌های اومبرتو دی