اپیزود 12 کاریاب _ آقای شریفی (پیرایش کامران)

اپیزود 12 کاریاب _ آقای شریفی (پیرایش کامران)

Finding a job
امتیاز داده نشده
نشان کردن

درباره اپیزود 12 کاریاب _ آقای شریفی (پیرایش کامران)

در این قسمت حمیدرضا به سراغ یک آرایشگاه مو در محله خانی‌آباد‌نو رفته تا در مورد آرایشگری هم اطلاعات بیشتری کسب کند و هم ساعاتی خود را به عنوان کارآموز آرایشگری بیازماید …

فیلم‌های پیشنهادی

دست اندرکاران اپیزود 12 کاریاب _ آقای شریفی (پیرایش کامران)

دیدگاه‌های اپیزود 12 کاریاب _ آقای شریفی (پیرایش کامران)