اپیزود 13 کاریاب _ آقای یوسف موسوی (نمایشگاه خودرو)

اپیزود 13 کاریاب _ آقای یوسف موسوی (نمایشگاه خودرو)

Finding a job
امتیاز داده نشده
نشان کردن

درباره اپیزود 13 کاریاب _ آقای یوسف موسوی (نمایشگاه خودرو)

در این قسمت حمیدرضا به سراغ آقای یوسف موسوی در جمهوری رفته تا در مورد شغل نمایشگاه خودرو اطلاعات بیشتری کسب کند …

فیلم‌های پیشنهادی

دست اندرکاران اپیزود 13 کاریاب _ آقای یوسف موسوی (نمایشگاه خودرو)

دیدگاه‌های اپیزود 13 کاریاب _ آقای یوسف موسوی (نمایشگاه خودرو)