اپیزود 8 کاریاب _ مرتضی احمدی (کتاب‌فروشی)

اپیزود 8 کاریاب _ مرتضی احمدی (کتاب‌فروشی)

Finding a job
امتیاز داده نشده
نشان کردن

درباره اپیزود 8 کاریاب _ مرتضی احمدی (کتاب‌فروشی)

در این قسمت حمیدرضا به سراغ مرتضی احمدی در شغل کتابفروشی رفته تا درباره این شغل اطلاعات بیشتری کسب کند…

فیلم‌های پیشنهادی

دست اندرکاران اپیزود 8 کاریاب _ مرتضی احمدی (کتاب‌فروشی)

دیدگاه‌های اپیزود 8 کاریاب _ مرتضی احمدی (کتاب‌فروشی)