درباره بصیرت

ژیان (کن ژنگ) یک عامل مبارزه با تروریسم است که مهارت های خود را به عنوان یک رزمی کار و یک روشنفکر مخلوط می کند تا بدخواه ترین افراد جهان را به محاکمه کشاند.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران بصیرت

دست اندرکاران بصیرت

دیدگاه‌های بصیرت