درباره بیگانه 1979

سفینه‌ی «نوسترومو» برای انجام پژوهش‌های فضایی به کهکشان فرستاده و یکی از سرنشینان آن به نام «کین» (هرت) ناخواسته باعث ورود موجودی ناشناخته به درون سفینه می‌شود. موجودی که خیلی سریع رشد می‌کند و به نظر می‌رسد هدفی جز کشتار و نابودی نداشته باشد…

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران بیگانه 1979

دست اندرکاران بیگانه 1979

دیدگاه‌های بیگانه 1979