درباره سریال تاریک

این سریال داستان خانواده‌ای در شهر کوچکی در آلمان است که با مسائل ماوراء‌الطبیعه سر و کار دارند…

فصل های سریال تاریک

قسمت 1 فصل اول

سریال
قسمت 2 فصل اول

سریال
قسمت 3 فصل اول

سریال
قسمت 4 فصل اول

سریال
قسمت 5 فصل اول

سریال
قسمت 6 فصل اول

سریال
قسمت 7 فصل اول

سریال
قسمت 8 فصل اول

سریال
قسمت 9 فصل اول

سریال
قسمت 10 فصل اول

سریال
قسمت 1 فصل دوم سریال تاریک

سریال
قسمت 2 فصل دوم سریال تاریک

سریال
قسمت 3 فصل دوم سریال تاریک

سریال
قسمت 4 فصل دوم سریال تاریک

سریال
قسمت 5 فصل دوم سریال تاریک

سریال
قسمت 6 فصل دوم سریال تاریک

سریال
قسمت 7 فصل دوم سریال تاریک

سریال
قسمت 8 فصل دوم سریال تاریک

سریال
قسمت 1 فصل سوم سریال تاریک

سریال
قسمت 2 فصل سوم سریال تاریک

سریال
قسمت 3 فصل سوم سریال تاریک

سریال
قسمت 4 فصل سوم سریال تاریک

سریال
قسمت 5 فصل سوم سریال تاریک

سریال
قسمت 6 فصل سوم سریال تاریک

سریال
قسمت 7 فصل سوم سریال تاریک

سریال
قسمت 8 فصل سوم سریال تاریک

سریال

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران سریال تاریک

دست اندرکاران سریال تاریک

دیدگاه‌های سریال تاریک