تبدیل‌شوندگان: جنگ برای سایبرترون (سریال)

تبدیل‌شوندگان: جنگ برای سایبرترون (سریال)

Transformers War for Cybertron
امتیاز داده نشده
: 7.5
نشان کردن

درباره تبدیل‌شوندگان: جنگ برای سایبرترون (سریال)

جنگ سایبرترون ، داستان انیمیشن درباره نبرد ماشین‌ها و ربات‌ها در دنیای تغییر شکل دهنده‌هاست …

فصل های تبدیل‌شوندگان: جنگ برای سایبرترون (سریال)

قسمت اول-فصل اول / تبدیل‌شوندگان: جنگ برای سایبرترون

سریال
قسمت دوم-فصل اول / تبدیل‌شوندگان: جنگ برای سایبرترون

سریال
قسمت سوم-فصل اول / تبدیل‌شوندگان: جنگ برای سایبرترون

سریال
قسمت چهارم-فصل اول / تبدیل‌شوندگان: جنگ برای سایبرترون

سریال
قسمت پنجم-فصل اول / تبدیل‌شوندگان: جنگ برای سایبرترون

سریال
قسمت ششم-فصل اول / تبدیل‌شوندگان: جنگ برای سایبرترون

سریال
قسمت اول-فصل دوم / تبدیل‌شوندگان: جنگ برای سایبرترون

سریال
قسمت دوم-فصل دوم / تبدیل‌شوندگان: جنگ برای سایبرترون

سریال
قسمت سوم-فصل دوم / تبدیل‌شوندگان: جنگ برای سایبرترون

سریال
قسمت چهارم-فصل دوم / تبدیل‌شوندگان: جنگ برای سایبرترون

سریال
قسمت پنجم-فصل دوم / تبدیل‌شوندگان: جنگ برای سایبرترون

سریال
قسمت ششم-فصل دوم / تبدیل‌شوندگان: جنگ برای سایبرترون

سریال
قسمت اول-فصل سوم / تبدیل‌شوندگان: جنگ برای سایبرترون

سریال
قسمت دوم-فصل سوم / تبدیل‌شوندگان: جنگ برای سایبرترون

سریال
قسمت سوم-فصل سوم / تبدیل‌شوندگان: جنگ برای سایبرترون

سریال
قسمت چهارم-فصل سوم / تبدیل‌شوندگان: جنگ برای سایبرترون

سریال
قسمت پنجم-فصل سوم / تبدیل‌شوندگان: جنگ برای سایبرترون

سریال
قسمت ششم-فصل سوم / تبدیل‌شوندگان: جنگ برای سایبرترون

زیرنویس

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران تبدیل‌شوندگان: جنگ برای سایبرترون (سریال)

دست اندرکاران تبدیل‌شوندگان: جنگ برای سایبرترون (سریال)

دیدگاه‌های تبدیل‌شوندگان: جنگ برای سایبرترون (سریال)