درباره جرم

والدین قربانی تیراندازی در مدرسه با والدین عامل جنایت به صورت رو در رو ملاقات می‌کنند. داستان پیامدهای فاجعه‌ای که به طریق مختلف زندگی دو زوج را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران جرم

دست اندرکاران جرم

دیدگاه‌های جرم