خشمگین
نشان کردن

درباره خشمگین

اتفاقی از گذشته سرنوشت سه دوست را از هم جدا می‌کند, چرا که در زندگی دیوید به طور غیرمنتظره، مجددا سر و کله‌ی ماتئوس باناسیوک پیدا می‌شود.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران خشمگین

دست اندرکاران خشمگین

دیدگاه‌های خشمگین