خطرناک
نشان کردن

درباره خطرناک

داستان یک جامعه شناس که به جزیره ای دور افتاده سفر می کند تا راز مرگ برادرش را بررسی کند. اما به زودی اتفاقاتی برایش رخ می دهد که حتی فکرش را هم نمی کرد.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران خطرناک

دست اندرکاران خطرناک

دیدگاه‌های خطرناک