خود دیگر
نشان کردن

درباره خود دیگر

خوانندگان از همه اقشار به ستاره هایی تبدیل می شوند که همیشه دوست داشته اند. به آنها این فرصت داده می شود تا نشان دهند که چگونه همیشه می خواستند دیده شوند و آواتار رویایی خود را ایجاد کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران خود دیگر

دست اندرکاران خود دیگر

دیدگاه‌های خود دیگر