دختر شیرین
نشان کردن

درباره دختر شیرین

مردی که همسرش را از دست داده با خود پیمان می بندد که مسببن قتل همسرش را به مجازات برساند, در حالیکه از تنها عضو باقی مانده خانواده اش یعنی دخترش محافظت می کند.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران دختر شیرین

دست اندرکاران دختر شیرین

دیدگاه‌های دختر شیرین