سایت سیاه
نشان کردن

درباره سایت سیاه

گروهی از افسران مستقر در یک سایت سیاه و سفید فوق‌سری سیا باید برای جان خود در یک بازی موش و گربه با هچت، یک زندانی با ارزش و باهوش، مبارزه کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران سایت سیاه

دست اندرکاران سایت سیاه

دیدگاه‌های سایت سیاه