درباره میان‌ ستاره‌ای

در حالی که قحطی و گرسنگی به کره ی زمین چیره شده، گروهی از ستاره شناسان تصمیم میگیرند تا با استفاده از یک کرم‌چاله‌ ی فضایی که به تازگی کشف شده، محدودیت های سفر انسان به دور ترین نقاط فضا را از بین ببرند.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران میان‌ ستاره‌ای

دست اندرکاران میان‌ ستاره‌ای

دیدگاه‌های میان‌ ستاره‌ای