درباره میکس‌تیپ

هنگامی که یک دختر جوان به طور تصادفی میکس نوار متعلق به مادرش را از بین می‌برد، تصمیم می‌گیرد تا هر یک از آهنگ‌های مبهم روی کاست را دنبال کند.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران میکس‌تیپ

دست اندرکاران میکس‌تیپ

دیدگاه‌های میکس‌تیپ