همه چیز
نشان کردن

درباره همه چیز

داستان یک گروه که برای انجام یک مأموریت بشردوستانه به منطقه ای دورافتاده در ترانسیلوانیا می آیند تا کارهای بشر دوستانه ای را برای ساکنین منطقه انجام دهند. در ابتدا به جز چند نزاع و درگیری بین اعضای گروه، همه چیز برای ماریا خوب پیش می رود تا اینکه …

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران همه چیز

دست اندرکاران همه چیز

دیدگاه‌های همه چیز