درباره وارثه

زنی جوان و ساده لوح عاشق مردی خودش چهره می شود. اما پدر بدبین او تصور می کند آن مرد به دنبال ثروت دخترش است…

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران وارثه

دست اندرکاران وارثه

دیدگاه‌های وارثه