درباره پاکسازی ابدی

وقتی گروهی از غارتگران قانون‌گریز تصمیم می‌گیرند که پاکسازی سالانه در سپیده دم متوقف نشود و هرگز به پایان نرسد تمامی قوانین زیر پا گذاشته می‌شود…

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران پاکسازی ابدی

دست اندرکاران پاکسازی ابدی

دیدگاه‌های پاکسازی ابدی