درباره پدرخوانده

رهبر سالخورده یک خاندان جنایی سازمان یافته، کنترل تشکیلات سری خود را به پسر روی گردان از خودش منتقل می‌کند.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران پدرخوانده

دست اندرکاران پدرخوانده

دیدگاه‌های پدرخوانده