درباره پرندگان

در منطقه‏ ساحلى کالیفرنیا. ، دسته‏ هاى پرندگان از گونه های مختلف که رو به ازدیاد هستند، به مردم شهر حمله مى‏ کنند…

فیلم‌های پیشنهادی

دیدگاه‌های پرندگان