درباره گراز وحشی

اولی نمی تواند کلاه خود را پیدا کند و این باعث سرگرمی همسر و خدمتکارش شده است. سپس اولی و استن سعی می کنند یک آنتن رادیویی روی پشت بام نصب کنند…

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران گراز وحشی

دست اندرکاران گراز وحشی

دیدگاه‌های گراز وحشی