روان درمانی 2023

Shrinking

  • 0
  • 8.0
مناسب برای افراد بیشتر از 12 سال

چکیده داستان

درمانگری که به سوگ همسرش نشسته با روشی غیرعادی و صرف نظر از آموخته های علمی و اصول اخلاقی خود، به مراجعانش دقیقا همان چیزی را می گوید که فکر می کند و با این شیوه تغییرات بزرگی در زندگی آن ها و زندگی خودش ایجاد می کند...

 گزارش

قسمت‌ها

دیدگاه بینندگان