فدرر: دوازده روز نهایی

Federer: Twelve Final Days

  • 0
  • 7.7
مناسب برای افراد بیشتر از 12 سال

چکیده داستان

دوازده روز پایانی تنیس حرفه ای راجر فدرر در آخرین تورنمنتش که جزو درخشان ترین روزهای تنیس او شمرده می شود.

 گزارش

دیدگاه بینندگان