کاروان قطب شمال

The Arctic Convoy

  • 0
  • 6.8
مناسب برای افراد بیشتر از 12 سال

چکیده داستان

در فیلم کاروان قطب شمال هیتلر که گویی هیچ چیز جلودارش نیست، به اتحاد جماهیر شوروی حمله میکند. کاروان کشتیهای باری حامل تجهیزات جنگی، سفری پرخطر را به مورمانسک آغاز میکنند. ملوانان عادی در دریای یخی قطب شمال با برتری آلمانیها روبرو میشوند و جانشان به خطر میافتد و...

 گزارش

دیدگاه بینندگان